Košík

položky v košíku

Slovensky

Slovensky

Biati

Informácie poskytované pred uzatvorením zmluvy

Obchodné podmienky.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy :
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.biati.sk, sú pre obe zmluvné strany záväzné a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednávky.

Predávajúci : ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO : 45403953
DIČ / IČDPH : SK2022961963

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a pochopil v plnom rozsahu obchodné a reklamačné podmienky.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí, ktoré systém vyžaduje.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Dodacie podmienky :

Predávajúci sa zaväzuje:

♦ dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene v zmysle objednávky ( viď časť "Dodacie lehoty" );

♦ dodať kupujúcemu tovar takým spôsobom, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu;


Predávajúci nenesie zodpovednosť ak sa :

♦ dodanie tovaru oneskorí zavinením prepravnou spoločnosťou;

♦ dodanie tovaru oneskorí nesprávne alebo neúplne uvedenou adresou prijímateľom;

♦ zásielka poškodí pri preprave;

♦ vis major;


Kupujúci sa zaväzuje :

♦ objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov;

♦ zaplatiť za tovar v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky;

Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky, alebo písomne. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže odmietnuť zaslať tovar, ak kupujúci odmietne objednávku potvrdiť.


Dodacie lehoty :
Objednávky vybavujeme po dohode so zákazníkom, ktorého kontaktujeme hneď po doručení objednávky. Doručenie je realizované prepravnou spoločnosťou. Tovar, ktorý nie je na sklade Vám bude doručený v termíne podľa vzájomnej dohody ( emailom, telefonicky ).

Ceny tovaru :
Ceny sú platné v čase objednania tovaru vrátane DPH vo výške platného zákona a predpisov v Slovenskej republike a platia pre celé územie Slovenskej republiky.
K tovaru je vždy pripojená faktúra, ktorá je zároveň aj dodací a záručný list.

Platby a poštovné :

Tovar posielame:

♦ na základe objednávky tovar kupujúci zaplatí pracovníkovi kuriérskej služby cenu, ktorú má aj s dopravou vyšpecifikovanú v objednávke, alebo mu ju oznámime obratom emailom po obdržaní objednávky ( pokiaľ nie je v objednávke vyšpecifikovaná cena za dopravu );

♦ po uhradení platby podľa objednávky ( vopred platobnou kartou, vopred na účet iným spôsobom, pri osobnom odbere v hotovosti );

Poštovné a balné :

♦ pri platbe na dobierku : ceny dopravy sú vyšpecifikované v elektronickej objednávke, alebo stanovené individuálne dohodou so zákazníkom.

♦ osobný odber ( sortimentu, ktorý je uvedený "na sklade" ) - v Nitre na adrese: ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra - Dolné Krškany : bez poplatku


Zrušenie objednávky :
V prípade, že má kupujúci záujem objednávku stornovať musí zvoliť takú formu, ktorá je pre predávajúceho zrejmá a pochopiteľná.


Vrátenie tovaru :
Vrátenie tovaru sa riadi podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,. . V prípade špeciálnych objednávok a zákazkovej výroby je vrátenie bez udania dôvodu nemožné. O tom, že objednávka má špeciálny charakter alebo, že sa jedná o zákazkovú výrobu bude kupujúci upovedomený a poučený. Tovar sa vracia na adresu odosielateľa v pôvodnom balení, kompletný a nepoškodený.

 

 

Odstúpenie od zmluvy :

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,.:

1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom ) na tieto kontakty: ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra - Dolné Krškany tel./fax: 00421 37 6566 693, info@biati.com, predaj@energainvest.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.  Ako číslo zmluvy uveďte prosím číslo dodacieho listu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste osobne na našu adresu: ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4. Reklamácie chybného tovaru

Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov.

Reklamačný poriadok :

Kupujúci je povinný pred prevzatím zásielky od pracovníka prepravnej spoločnosti, skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade, že obal je poškodený tovar nepreberajte.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti len ako zásielku ( dobierky nepreberáme ). Balík a reklamovaný tovar musia byť riadne zabalené a musia obsahovať: komplet reklamovaný tovar, kópiu faktúry, popis reklamácie, závady a kontaktné údaje kupujúceho.

Ak je reklamácia opodstatnená, riešenia reklamácie si predávajúci a kupujúci dohodnú, pričom kupujúci akceptuje postupnosť :

( a ) Odstrániteľná vada: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný (o čom rozhodne Predávajúci), môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

( b ) Neodstrániteľná vada : Ak sa závada nedá odstrániť tovar bude vymenený za nový alebo dohodou za tovar podobný

( c ) Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2, potom má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a predávajúci vráti kupujúcemu cenu za tovar.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.


Ochrana osobných údajov :
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu komizol.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.
Informačný systém internetový obchod www.biati.sk je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod reg. č. 201420389.
 
 

Bižutéria, sviečky, kabelky a iné doplnky - Biati.sk

ŠIROKÁ PONUKA

 
Ponúkame Vám široký výber prekrásnej bižutérie, originálnych sviečok s kvetmi a ovocím, luxusné kožené kabelky a bytové doplnky.

100% SPOKOJNOSŤ

 
Ak nebudete spokojní s vašim tovarom, môžete nám ho vrátiť do 14 dní a my vám ho vymeníme, alebo vrátime peniaze.

DOPRAVA

Doprava

 
Objednávky vybavujeme čo najskor a zasielame kurierskou spoločnosťou.

GARANCIA SPOKOJNOSTI

Ak nebudete spokojní s vašim tovarom, môžete nám ho vrátiť do 14 dní a my vám ho vymeníme, alebo vrátime peniaze.

ŠIROKÁ PONUKA

Ponúkame Vám široký výber s prekrásnej bižutérie, originálnych sviečok s kvetmi a ovocím, luxusné kožené kabelky.

KONTAKT

ENERGA INVEST s.r.o.
K rieke 4, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
Slovenská republika

Vybavovanie objednávok:
Mobil: +421 903 240 041
Email: info@biati.eu
            biati@biati.eu

Kontaktujte nás v čase:
Po - Pia: 8:30 - 16:00 h